SLSP Social Finance, s.r.o.
Výročná správa a Účtovná závierka
k 31. decembru 2022
a Správa nezávislého audítora
marec 2023