VÝROČNÁ SPRÁVA
spoločnosti
SLSP Social Finance, s.r.o.
za rok 2021
podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z.