Doplnenie k výročnej / ročnej finančnej správy spoločnosti
SLPS Social Finance, s.r.o.
za rok 2021
SpoločnosťSLSPSocialFinance,s.r.o.,IČO:52840 107v zastúpenídolepodpísanýchkonateľov spoločnostidopĺňazverejnenúvýročnú/ročnúfinančnúsprávuzarok2021,ktorábola uverejnená v Centrálnej evidencii regulovaných informácií dňa 29.4.2022 o nasledovný text:
Vplyv pandémie COVID-19 na hospodársku a finančnú situáciu spoločnosti
PandémiaCOVID-19nemávýznamnývplyvnahospodárskua finančnúsituáciuspoločnosti. Spoločnosťvplyvypandémiemonitorujea pravidelnevyhodnocujev súvislostiso svojou podnikateľskoučinnosťou.Počasroka2021spoločnosťneidentifikovalažiadnepriamevplyvy na svoju podnikateľskú činnosť.
V Bratislave, 27.6.2022